Geometria paneli RT32


Kazimierz Borkowski
TRAO


Spis treści
Głębokość panelu względem cięciwy
Wpływ odkształcenia panelu na fazę sygnału
Radialne odległości paneli
Dwuwymiarowa głębokość paneluParaboliczny reflektor radioteleskopu 32-metrowego (zobacz też ten dokument) składa się z 336 paneli ułożonych w siedmiu koncentrycznych pierścieniach. Pierścienie mają szerokość 224 cm i taką też długość mają panele, ich szerokości są zaś różne w różnych pierścieniach.

RT32-SiatkaPaneli.gif

Wykładzina paneli, stanowiąca powierzchnię odbijającą promieniowanie, powinna mieć kształt możliwie najbliższy wycinkowi paraboloidy obrotowej odpowiadającemu danemu pierścieniowi. Zarówno podczas produkcji paneli, jak i do celów weryfikacji okresowych pomiarów, potrzebny był i jest matematyczny model powierzchni paneli w układzie odniesienia związanym z samym panelem, a nie teleskopem jako całością. Ta strona przedstawia takie modele.


Głębokość panelu względem cięciwy

RT32-PanelCieciwa.gif    
Rys. 1
Rozważmy przekrój paraboloidy radioteleskopu płaszczyzną przechodzącą przez oś symetrii, z, czaszy (Rys. 1). Jeśli założymy, że współrzędna z liczona jest od wierzchołka paraboli, zaś r jest odległością punktu na paraboli od tej osi, to równanie tej paraboli przyjmie bardzo prostą postać:
z = r2

4f
,
(1)

gdzie f jest odległością ogniskową paraboli (odległością ogniska od wierzchołka paraboli) i wynosi 11,2 m.
W przypadku, gdy znamy promienie okręgów ograniczających dany pierścień paneli, ro i r1, możemy obliczyć kąt, E, nachylenia cięciwy, która przechodzi przez końce panelu, względem płaszczyzny apertury (prostopadłej do osi z):
  tanE  =  z1 − zo

r1 − ro
 =  r12 − ro2

4f(r1 − ro)
czyli

tanE  =   ro + r1

4f
.
(2)
Długość cięciwy wynosi oczywiście:

l  =  r1 − ro

cosE
.
(3)
Głębokość panelu względem cięciwy w miejscu odległym o r od osi z można wyrazić przez:

g(r)  =  (r − ro) sinE r2 − ro2

4f 
cosE.
(4)
Stąd da się wyliczyć maksymalną głębokość panelu. Przyrównanie do zera pochodnej g po r,
sinE r

2f
cosE = 0,
daje nam wartość r = 2f tanE, przy której głębokość jest największa i wynosi:

gmax  =  g(2f tanE)  =  (f tanE – ro) sinE  +   ro2

4f 
cosE.
(5)
W praktyce przydatniejsze jest wyrażenie głębokości w funkcji odległości, x, mierzonej wzdłuż cięciwy, poczynając od końca panelu bliższego osi teleskopu. Eliminując r z układu
r   = ro + x cosE + g sinE
r2 = ro2 + 4f(x sinE − g cosE)
i otrzymane równanie rozwiązując ze względu na g, nietrudno dowieść, że

  g(x)  =  
4f x/sinE + C2   − C − x cosE

sinE  
,
(6)
gdzie C = ro + 2f/tanE. Analogicznie jak w przypadku zależności g od r, z tej postaci możemy także wyznaczyć maksymalną głębokość panelu. Mianowicie, przypada ona na

xmax  =   f 

sinE cos2E
C2sinE

4f 
(7)
i wynosi

gmax  =   (f/sinE − 0,5C cosE)2

f cosE
.
(8)
To wyrażenie jest, oczywiście, równoważne równaniu (5).


Wpływ odkształcenia panelu na fazę sygnału

RT32-PanelFaz.gif    
Rys. 2
Jeżeli głębokość panelu w miejscu odległym o r od osi paraboloidu jest większa od projektowanej o Δg, wówczas zarówno promień padający, jak i odbity, mają drogę dłuższą od spodziewanej o Δg cosη (Rys. 2), gdzie η jest kątem nachylenia stycznej do paraboli w tym miejscu, czyli
η = arctan r

2f
 = arccos[ 1/√{ 1 +   ( 0,5r/f )2
}]
(kąt E, jak widać z porównania z (2), jest równy η dla średniej wartości skrajnych promieni danego panelu). Zatem przy obserwacjach na fali o długości λ zmiana fazy sygnału (opóźnienie, czyli zmniejszenie wartości, przy wgłębieniu na panelu) wyniesie:

ΔΦ = 2π 2Δg cosη

λ
=
8πf 4f2 + r2
· Δg

λ
  [rad].
(9)
W metodzie holograficznej pomiarów anten otrzymuje się rozkład błędów fazy na płaszczyźnie apertury, czyli na płaszczyźnie prostopadłej do osi z. Tak więc, jeśli zmierzony błąd fazy w odległości r od środka apertury można przypisać wyłącznie niedokładności powierzchni reflektora głównego, wówczas można zeń wyliczyć wartość (i kierunek) odchyłki głębokości w danym miejscu czaszy z zależności:

  Δg = λ ΔΦ1 +  (   r  

2f
) 2

 
 
.
(10)

Ponieważ, dla teleskopu parabolicznego o średnicy d, 2f = (2f/d)d, w naszym przypadku mamy: 2f = 2×0,35×2d/2 = 1,4 (d/2). We wzorze (10) za r/(2f) można więc podstawić praktyczniejszą wielkość: r'/1,4, gdzie r' jest promieniem znormalizowanym, liczonym od 0,1 (najbardziej wewnętrzny brzeg paneli) do 1,0 (brzeg całej czaszy). Dla RT32 mamy w takim razie:
  Δg = λ ΔΦ1 + (r'/1,4)2
 
0,05684 

1,96 + r'2
 
 λ ΔΦ
,
(11)
gdzie ΔΦ należy wyrazić w radianach. Widać stąd, że czynnik skalujący dla λ ΔΦ zmienia się od 0,0798 (przy r' = 0,1) do 0,0978 (przy r' =1), czyli o niespełna 23 %.

κ = √{1 + r2/(2f)2}
Nr panelu     0   1   2   3   4   5   6   7 
Promień r [m] 16.000 14.143 12.214 10.212 8.141 6.007 3.822 1.600
Współczynnik κ 1.229 1.183 1.139 1.099 1.064 1.035 1.014 1.003


Radialne odległości paneli

W obliczeniach związanych z głębokością panelu wymagana jest znajomość odległości jego brzegów od osi symetrii (ro i r1). Można je wyznaczyć w oparciu o fakt, że projektowana długość wszystkich paneli jest taka sama (ok. 2,24 m). Ponieważ nie jest precyzyjnie powiedziane jak ta długość jest określona, przyjmiemy że jest mierzona po parabolicznym łuku przekroju panelu (siedem cięciw o wspomnianej długości nie zmieściłoby się w zadanej geometrii czaszy). Poniżej przedstawimy sposób obliczenia promieni ri przez podzielenie łuku paraboli na 7 równych odcinków.

Infinitezymalnie mała długość łuku krzywej płaskiej wynosi w ogólności ds = √{dr2 + dz2}. W przypadku paraboli opisanej równaniem (1), długość łuku liczonego od wierzchołka paraboli do odległości r wyrazi się całką:

s(r)  
r

0
 

1 +   (   dz  

dr
) 2

 
 
dr  =  r

0
 

1 +  ( r

  2f  
) 2

 
 
dr  =
= r

4f


 

4f2 + r2
 
  +   f·ln4f2 + r2

  + r

2f
 
.
(12)
Zatem łuk od wewnętrznej strony wewnętrznego pierścienia paneli, czyli od odległości r = 1,6 m, do brzegu czaszy (r = 16 m) ma długość (w metrach):
s(16) − s(1,6)   = 17,271731652 − 1,601359505 =
15,670372147 = 7×2,238624592.
Mamy już zatem 6 punktów wzdłuż paraboli, co ok. 2,239 m licząc od brzegu czaszy, którym należy teraz przypisać odpowiadające im promienie r. Z braku analitycznego rozwiązania tego zadania, wykorzystano następujący podprogram (w języku Fortran) dający rozwiązanie numeryczne:

	real*8 function RADIUS(sr)

c Oblicza funkcje odwrotna do s(r), tj. promien
c r = radius przy zadanej dlugosci luku paraboli
	implicit real*8 (a-h,o-z)
	eps = 1d-7
	dx = .05d0
	x = sr
1	r1 = s(x) - sr
	r2 = s(x+dx) - sr
	p = (r2 - r1)/dx
	x = x - r1/p
	if(abs(r1/p).gt.eps) go to 1
	radius = x + .5*r1/p
	end

W poniższej tabeli zebrano ważniejsze parametry opisujące położenie, rozmiary i kształt paneli poszczególnych pierścieni. Trzeba pamiętać, że wymiary te zostały tutaj wyliczone dla idealnego pokrycia apertury; w rzeczywistości panele są mniejsze, gdyż między nimi, z oczywistych względów, zostawiono kilkumilimetrowe odstępy. Podane w tabeli pole powierzchni panelu można wyliczyć, podobnie jak długość łuku ze wzoru (12), przez scałkowanie elementu powierzchni: 2πr ds. Dla symetrycznego wycinka paraboloidy o promieniu r otrzymuje się:

A(r) = 8πf2{[1 + (0,5r/f)2]3/2 – 1}/3.
Pole pojedynczego panelu z pierścienia zawierającego N paneli wynosi więc:
AN = [A(rout) – A(rin)]/N,
gdzie wskaźniki out i in odróżniają promienie zewnętrznych i wewnętrznych, odpowiednio, boków panelu.

Tabela 1. Parametry paneli RT32

Wszystkie wielkości o wymiarze długości podano tu w milimetrach (kąty 2P, rozwarcia paneli, E, nachylenia cięciwy, i E', nachylenia płaszczyzny odniesienia, są wyrażone w stopniach). 'Łuk' jest odległością od wewnętrznego brzegu lustra mierzoną, inaczej niż promienie r, po powierzchni paneli. Parametr z'out jest wysokością ponad wewnętrzny brzeg lustra. Yout, Yin i l są długościami boków rombu wyznaczonego przez narożniki panelu, Dlug to wysokość tego rombu (panel po stronie zewnętrznej wystaje poza romb o '+' i jest wcięty od wewnątrz na '-') zaś A jest polem (na paraboloidzie) panelu. G... są głębokościami panelu względem płaszczyzny przechodzącej przez jego narożniki: Gmax — maksymalną całego panelu, Gout — na środku między zewnętrznymi narożnikami, Gin — między wewnętrznymi narożnikami. Wiersze zaczynające się od liczb (od 100 do 2200) zawierają głębokości g(x) (tj. względem cięciwy) paneli co 100 mm w x liczonym od wewnętrznego końca cięciwy; jej maksymalna wartość wynosi gmax = g(xmax). W ostatnim wierszu parametr Δx wskazuje przybliżone położenie (względem teoretycznego brzegu panelu) pierwszego rzędu z siatki pomiarów przedstawionych w dokumentacji pracy Karola Borkowego (Tab. 2).

Pierścień I (1)  II (2) III (3)  IV (4) V (5)  VI (6) VII (7)
N     64   64    64    64   32   32   16
Łuk'   15670.37 13431.75 11193.12 8954.50 6715.87 4477.25 2238.62
rout  16000.00 14142.91 12213.76 10212.36 8141.38 6007.36 3821.53
rin   14142.91 12213.76 10212.36 8141.38 6007.36 3821.53 1600.00
zout   5714.29 4464.77 3329.82 2327.96 1479.51 805.54 325.98
z'out  5657.14 4407.63 3272.68 2270.81 1422.37 748.40 268.84
Yout   1570.17 1387.92 1198.61 1002.20 1595.99 1177.65 1491.09
Yin   1387.92 1198.61 1002.20  798.96 1177.65 749.15 624.29
Dlug  2236.46 2236.24 2236.00 2235.73 2228.12 2227.54 2195.37
   +  15.98  14.68  13.15  11.38  37.37  28.25  72.88
   -  14.13  12.68  11.00   9.07  27.57  17.97  30.51
 l    2238.32 2238.25 2238.16 2238.04 2237.92 2237.82 2237.74
A [m2]  3.314  2.898  2.466  2.018  3.112  2.162  2.385
2P [°]   5.63   5.63   5.63   5.63  11.25  11.25  22.50
E [°]   33.93  30.47  26.59  22.28  17.53  12.37  6.90
E'[°]   33.97  30.50  26.62  22.30  17.61  12.43  7.03
Gmax    26.11  25.95  26.04  26.34  34.55  31.14  33.77
Gout    11.20   9.10   7.04   5.10  13.38  7.48  12.25
Gin     9.10   7.04   5.10   3.35  7.49  3.09  2.17
gmax    15.97  17.90  19.99  22.16  24.25  26.06  27.36
xmax   1108.50 1108.72 1109.22 1110.15 1111.59 1113.54 1115.94
 100.0   2.77   3.11   3.47   3.84  4.19  4.49  4.70
 200.0   5.28   5.92   6.60   7.31  7.98  8.55  8.95
 300.0   7.52   8.43   9.40  10.41  11.37  12.19  12.76
 400.0   9.49  10.64  11.87  13.14  14.36  15.40  16.12
 500.0  11.20  12.55  14.01  15.51  16.95  18.18  19.05
 600.0  12.64  14.17  15.82  17.52  19.15  20.55  21.53
 700.0  13.83  15.50  17.30  19.16  20.95  22.49  23.57
 800.0  14.75  16.53  18.46  20.45  22.36  24.01  25.18
 900.0  15.41  17.28  19.29  21.37  23.38  25.11  26.34
1000.0  15.82  17.74  19.80  21.94  24.00  25.79  27.07
1100.0  15.97  17.90  19.99  22.15  24.24  26.06  27.35
1200.0  15.86  17.79  19.86  22.01  24.10  25.90  27.21
1300.0  15.50  17.38  19.41  21.52  23.56  25.34  26.62
1400.0  14.89  16.70  18.65  20.68  22.64  24.36  25.60
1500.0  14.03  15.73  17.57  19.48  21.34  22.96  24.14
1600.0  12.92  14.48  16.18  17.94  19.66  21.16  22.25
1700.0  11.55  12.96  14.47  16.05  17.59  18.94  19.93
1800.0   9.95  11.15  12.46  13.82  15.15  16.32  17.18
1900.0   8.09   9.07  10.14  11.25  12.33  13.28  13.99
2000.0   5.99   6.72   7.51   8.33  9.13  9.84  10.37
2100.0   3.65   4.09   4.57   5.07  5.56  6.00  6.32
2200.0   1.06   1.19   1.33   1.47  1.62  1.74  1.84
 Δx    58    57    57    56.5  49.1  49   15.5

Na Rys. 3. pokazano wyniki pomiarów panelu z pierścienia V o numerze 13 (numeracja zaczyna się od 1 i, dla patrzącego ze środka czaszy skierowanej na zenit, biegnie od kierunku południa w lewo) wykonane w lutym 1993 r. (przez mgr inż. Karola Borkowego), przed montażem radioteleskopu, (kolor niebieski) i w październiku 2003 r. (czerwony) wzdłuż cięciwy poprowadzonej przez środek panelu. Są to odchyłki w górę, w kierunku cięciwy, (gdy są dodatnie) od modelowej paraboli wyrażone w milimetrach. Jak stąd widać, przez dziesięć lat ten szczególny panel nie uległ istotnym odkształceniom.

RT32-PanelV13.gif
Rys. 3


Dwuwymiarowa głębokość panelu

Głębokość opisana w pierwszym punkcie tego dokumentu dotyczyła przekroju panelu płaszczyzną przechodzącą przez oś symetrii radioteleskopu i odległości od cięciwy leżącej w tej płaszczyźnie. Wycinek paraboloidy, którą odwzorowuje panel, jest jednak trójwymiarowy i pełny praktycznie użyteczny opis kształtu takiej powierzchni wymaga płaszczyzny odniesienia. W fazie przygotowań do produkcji paneli wykonawcy potrzebowali matematycznego modelu głębokości paneli jako funkcji jego odległości od płaszczyzny opartej na czterech narożnikach panelu. Początek pomiaru prostokątnych współrzędnych na tej płaszczyźnie został ustalony w lewym (patrząc z góry) zewnętrznym narożniku panelu, jedną z osi zdefiniowano w kierunku drugiego zewnętrznego narożnika, a drugą — prostopadle do pierwszej w stronę narożników wewnętrznych.

Tabela 2

Fragment dokumentacji Budowa RT–4. Czasza, panele, pomiary. Pierwszy wiersz danych zawiera surowe pomiary głębokości w poprzek panelu V w pobliżu (konkretniej, jak podaje Tab. 1, Δx = 49.1 mm od) zewnętrznego brzegu (z krokiem 150 mm), w drugim (odróżnionym tutaj kolorem niebieskim) są wartości teoretyczne obliczone względem płaszczyzny przechodzącej przez narożniki (ostatnio przeprowadzono weryfikację tych wartości), a w trzecim — odchyłki (po uwzględnieniu różnicy wartości średnich). Dalsze wiersze na tej stronie dokumentacji zawierają podobne pomiary wykonane w rzędach biegnących w poprzek panelu równolegle do tych pierwszych w odstępach co 265 mm (tutaj przytoczone są wyniki z ostaniego, 9-tego, rzędu w pobliżu wewnętrznego brzegu panelu). Pierwsza odchyłka zmierzona na linii przechodzącej przez środek (wzdłuż) panelu (–0.08) została naniesiona na Rys. 3. jako ostatni pomiar, zaś ostatnia (0.42) — jako pierwszy.

             Panel V-13

0.00 4.35 7.55 9.95 11.45 11.85 11.35 9.85 7.60 4.40 -0.10
3.50 7.75 11.06 13.43 14.85 15.32 14.85 13.43 11.06 7.75 3.50
0.00 -0.11 -0.01 -0.05 -0.14 -0.08 -0.06 0.01 -0.12 -0.24 0.00
................................................................
      0.05 2.25 3.60 4.05 3.50 2.15 0.15
0.00 2.41 5.81 8.24 9.69 10.18 9.69 8.24 5.81 2.41 0.00
      0.00 0.25 0.36 0.42 0.50 0.41 0.00

Obecne pomiary na czaszy radioteleskopu są odnoszone do wewnętrznego skraju panelu.

Poniższy podprogram jest zmodyfikowaną wersją oryginalnego programu przygotowanego w fazie projektowania RT32. Modyfikacje dotyczą tylko początku i kierunku pomiaru wielkości xo oraz wartości danych początkowych: liczby paneli nj i ich promieni rj, które nie były wówczas takie same jak obecnie. Niechaj Czytelnik zwróci też uwagę na to, że w komentarzach wewnątrz tego programu wielkość x (np. w G(x)) nie jest tą samą, którą używaliśmy wyżej (odległością wzdłuż cięciwy), lecz liczy się od osi z prostopadle do niej (oraz do y). Na końcu listingu znajduje się programik testowy i wynik jego wykonania (w postaci, jaka pojawia się na ekranie).

	double precision function PANEL(NRpan,xo,yo)

c Oblicza odleglosc paraboloidalnego panelu od plaszczyzny odniesienia
c opartej na jego naroznikach w funkcji prostokatnych wspolrzednych
c (xo,yo) na tej plaszczyznie. Srodek między wewnetrznymi (blizszymi
c siebie) naroznikami ma wspolrzedne (0,0), os yo biegnie w kierunku
c wewnetrznego naroznika, zas os xo - na zewnatrz. Przy pomiarach
c podczas produkcji paneli xo i yo liczono od zewnetrznego (lewego
c patrzac z gory) naroznika do wewnatrz, co trzeba uwzglednic
c analizujac dokumentacje tamtych pomiarow; by wrocic do tamtego
c schematu wystarczy wybrac alternatywne opcje podane przy etykietach
c 1 i 2. Wielkosci o wymiarze dlugosci (w tym xo, yo i PANEL) sa
c wyrazone w mm. NRpan przyjmuje wartosci od 1 (zewnetrzny pierscien)
c do 7 (najblizej srodka RT32).

c Rownanie paraboloidu z = r**2/c = (x**2 + y**2)/c, gdzie c = 4f

	implicit real*8 (a-h,o-z)
	dimension rj(0:7),nj(7)
c Zalozenie bardzo waskich paneli (dużej ich liczby, nj) bardzo dobrze
c przybliza przypadek jednowymiarowej glebokosci (wzgledem cieciwy):
c	data c/44.8d3/,nj/7*10000/
	data c/44.8d3/,nj/4*64,32,32,16/	! rzeczywisty RT32

c Promienie okregow ograniczajacych pierscienie paneli obliczone przez
c podzielenie luku wzdluz 'poludnika' miedzy r = 1.6 i 16 m na 7
c rownych czesci za pomoca funkcji RADIUS(sr) (patrz tekst glowny)
	data rj/16d3,14142.91d0,12213.76d0,10212.36d0,8141.38d0,
   * 6007.36d0,3821.53d0,16d2/,NR/0/

	 if(NRpan.lt.1.or.NRpan.gt.7) then
	 print*,' Niema panelu o numerze', NRpan,' !!!'
	 return
	 endif
	if(NR.eq.NRpan) go to 1
	NR=NRpan
c odleglosci brzegow (tez naroznikow) paneli od osi paraboloidy [mm]
	r0=rj(NRpan)
	r1=rj(NRpan-1)
c P - polowa kata rozwarcia panelu = 180stopni/(liczba paneli)
	cosP=cos(3.1415926536d0/nj(NRpan))
c Tangens, kosinus i sinus nachylenia panelu wzgl. plaszcz. (x,y),
c tj. plaszczyzny prostopadlej do osi symetrii paraboloidu, z.
	tgE=(r0+r1)/(c*cosP)
	cosE=1/sqrt(1+tgE*tgE)
	sinE=tgE*cosE
	dyo=r1*sqrt(1-cosP*cosP)
c Wymiary panelu: odstep zewnetrznych (Yout) i wewnetrznych (Yin)
c naroznikow, odleglosc prostych laczacych zewnetrzne i wewnetrzne
c narozniki (Dlug) oraz najwieksza odleglosc panelu od plaszczyzny
c odniesienia (Gmax)

	Dlug=(r1-r0)*sqrt((r0+r1)**2/c/c+cosP**2)
	Yin=2*dyo*r0/r1	!tj. Yout*r0/r1
	Gmax=(c/4*tgE-r1*cosP)*sinE+r1*r1/c*cosE
	write(*,'(a,4(f8.2,a))')' Yout=',2*dyo,' Yin=',Yin,
   * ' Dlug=',Dlug,' Glebokosc=',Gmax,' [mm]'

c Powyzszy wzor na glebokosc Gmax uzyskuje sie z zaleznosci odleglosci
c od paraboloidu do plaszczyzny odniesienia w funkcji x i y:
c 	G(x)=(r1**2-x**2-y**2)/c*cosE-(r1*cosP-x)*sinE
c G'(x)= sinE-2x*cosE/c = 0 --> x_max=tgE*c/2; przy y=0.

c Wspolrzedne (x0,y0) na plaszczyznie odniesienia maja poczatek:
c y0 na osi symetrii panelu, zas x0 liczone od zewnatrz do srodka.
c Konwersja danych wejsciowych zalezy od ich zdefiniowania:
 1	x0=Dlug-xo	! gdy xo liczone od wewnatrz na zewnatrz
c 1	x0=xo		! gdy xo liczone z zewnatrz do wewnatrz
 2	y0=yo		! gdy yo liczone od srodka panelu
c 2	y0=yo-dyo	! gdy yo liczone od naroznika panelu
c Dla prostej z=z0-x/tgE prostopadlej do plaszczyzny odnies. w punkcie
c (x0,y0), obliczam wartosc z0, tj. z(x=0,y dowolne). W tymze punkcie 
c musi byc tez: z=r1**2/c-x0*sinE i x=r1*cosP-x0*cosE, zatem
	cE=c/(tgE+tgE)
	z0=r1*(r1+2*cE*cosP)/c-x0/sinE
c Prostopadla przebija panel w punkcie (xp,y0,zp) takim, ze:
c 	zp = (xp**2+y0**2)/c 	 i 	zp = z0-xp/tgE
c stad (odejmujac stronami):	xp**2+c/tgE*xp+y0**2-z0*c = 0
c	sqrt(del)/2 = sqrt((c/(2*tgE))**2-(y0*y0-c*z0))
c		 xp = sqrt(del)/2-c/(2*tgE)
c (rozwiazanie na xp>0). Wspolrzedne punktu na panelu wynosza wiec
	xp=sqrt(cE*cE-y0*y0+c*z0)-cE
	zp=(xp*xp+y0*y0)/c
c Obliczam odleglosc punktu na panelu od plaszczyzny odniesienia.
c Na plaszcz. odniesienia jest:  x=r1*cosP-x0*cosE  oraz
c  				  z=r1**2/c-x0*sinE
	dx=xp-(r1*cosP-x0*cosE)
	dz=zp-(r1*r1/c-x0*sinE)
	PANEL=sign(sqrt(dx*dx+dz*dz),dx)
	end

======================================================================
	Program Test_Panel		!sprawdza procedure PANEL
	real*8 panel
	G=PANEL(5,1000d0,209.18d0)
	print*,' Glebokosc panelu Nr 5 w punkcie (1000,209.18):',G
	end
-----------------Wynik wykonania powyzszego programu------------------
Yout= 1595.99 Yin= 1177.65 Dlug= 2228.12 Glebokosc=  34.55 [mm]
 Glebokosc panelu Nr 5 w punkcie (1000,209.18):  33.0272


W związku z nieco mylącymi oznaczeniami w powyższym programie i różnicami w stosunku do oznaczeń użytych wcześniej w tym dokumencie poniżej podajemy dodatkowe wyjaśnienia idei rozwiązań zastosowanych w podprogramie PANEL.

RT32-Panel2D.gif
Rys. 4

W pierścieniach zawierających N paneli, każdy z nich jest ograniczony płaszczyznami przechodzacymi przez oś paraboloidu i przecinającymi się pod kątem 2P = 2π/N. Płaszczyzna zawierająca wszystkie narożniki panelu jest nachylona do płaszczyzny apertury pod kątem E' takim, że:

 tanE' = (r0 + r1)/(4f cosP).

Ten wzór na kąt E' przy znikającym P zmierza do (2). Romb rozpięty na narożnikach panelu ma wymiary (długości podstaw oraz wysokość):

Yout = 2r1sinP
Yin   = 2r0sinP
Dlug = r1 – r0
4f


 

(r0 + r1)2 + (4f cosP)2
 
.

Jak widać na Rys. 4, w rzucie na płaszczyznę odniesienia panel wystaje poza romb i jest nieco wcięty po wewnętrznej stronie. Łatwo zauważyć, że maksymalna wartość tych odstępstw wynosi:

 Dlug+ = r1(1 – cosP)cosE'     oraz
 Dlug– = r0(1 – cosP)cosE',
odpowiednio.

Prosta prostopadła do płaszczyzny odniesienia przechodząca przez punkt (x0,y0) ma postać:
z = z0 − x

tanE'
.
(13)
Punkt (x0,y0) na płaszczyźnie (x,y0,z) spełnia równania:

zr = z0 − xr/tanE',
zr = r12/(4f) − x0 sinE',
xr = r1cosP − x0 cosE'.
Z powyższych trzech równań otrzymujemy stałą do równania prostej (13):
z0 = r1

4f
(r1 + 4f cosP

tanE'
) − x0

sinE'
.
Prosta (13) przebija paraboloidę (panel) w punkcie (xp,yp,zp) takim, że
yp = y0,            zp = xp2 + yp2

4f 
,           zp = z0 − xp

tanE' 
,
co prowadzi do łatwego do rozwiązania równania:
xp2 + 4f

tanE'
xp + y02 − 4f z0 = 0.
Otrzymane stąd xp (to z dwóch, które może przyjmować wartości dodatnie),
    xp = √{(2f/tgE')2 – y02 + 4f z0} – 2f/tgE',
pozwala wyliczyć także zp = (xp2 + y02)/(4f), a więc również odległość tych dwóch punktów, (xr,y0,zr) i (xp,y0,zp), jako
G(x0,y0) =

 

(xp − xr)2 + (zp − zr)2
 
.
Największa głębokość Gmax przypadnie oczywiście gdzieś na podłużnym przekroju przez środek panelu, tj. dla y0 = 0. Nietrudno zauważyć, że przy tym warunku

G(x) = r12 − x2

4f 
cosE' − (r1cosP − x)sinE',
(14)

co jest analogiczne do (4) i dlatego maksimum ma także przy x = 2f tanE':
Gmax = (f tanE' − r1cosP)sinE' + r12

4f 
cosE'.
Maksymalne głębokości wzdłuż równoległych boków rombu wyznaczonego przez jego narożniki dostaje się z opisanej procedury na głębokość panelu: PANEL(NRpan,0d0,0d0) i PANEL(NRpan,Dlug,0d0). Można też wyliczyć je ze wzoru (14) podstawiając w nim za x wyrażenia r1cosP + G sinE' i r0cosP + G sinE' i rozwiązując otrzymane równania ze względu na G. Np. dla zewnętrznej podstawy rombu dostaje się w ten sposób:

Gout = [√{(r1sinP)2 + C'2} – C']/sinE'
gdzie C' = 2f/tanE' + r1cosP (na drugiej podstawie mamy taką samą postać rozwiązania, w którym rolę r1 zastępuje r0). Te wzory posłużyły do obliczenia odpowiednich składników Tab. 1. Wartości uzyskane procedurą PANEL wywołaną z argumentami y0 = 0 i x0 = 0 lub x0 = Dlug nie różnią się od podanych w tabeli.

Bardziej kłopotliwe jest wyliczenie maksymalnej głębokości wzdłuż ukośnych boków rombu. Chociaż ten przypadek nie ma istotnego znaczenia praktycznego, dla kompletności poniżej przedstawiamy odpowiednie rozwiązanie.
Ogólniejsze od (14) jest równanie:

G(x,y) = r12 − (x2 + y2)

4f 
cosE' − (r1cosP − x)sinE',
(15)

w którym x i y wskazują na punkt na paraboloidzie. Dla punktów pod prostą na płaszczyźnie odniesienia, na której leży ukośny bok rombu, słuszne są związki:

x = r1cosP – x0 cosE' + G sinE'     oraz
y = r1sinP – x0 tanψ,
gdzie tanψ = (r1 – r0)sinP/Dlug. Po podstawieniu ich do wzoru (15) i rozwiązaniu ze względu na G otrzymujemy:
G(x0) = (√{b2 + c} – b + x0 cosE')/sinE',
(16)
gdzie
b = 2f/tanE' + r1cosP
c = x0(2r1sinP tanψ – x0 tan2ψ – 4f/sinE').

Przyrównanie pochodnej G(x0) po x0 do zera prowadzi do rozwiązania:

A = 2f/sinE' – r1sinP tanψ
B = 2f/(tan2ψ sinE') – r1sinP/tanψ
D = 2f/tanE' + r1cosP
c1 = [A2 – (D cosE)2]/[tan2ψ(tan2ψ + cos2E')]
x0 = √{B2 – c1} – B
które można wykorzystać w (16), albo wraz z
          y0 = r1sinP – x0 tanψ
użyć w ogólnej procedurze na głębokość panelu (np. PANEL). Oba podejścia dają, naturalnie, identyczne wyniki. Z obliczeń wynika, że maksymalna głębokość z boku panelu względem płaszczyzny odniesienia jest praktycznie taka sama (z dokładnością do setnej części milimetra) jak względem cięciwy, gmax, chociaż przypada w innym miejscu (odległym nawet o ponad 20 cm od xmax z Tab. 1).


File translated from TEX by TTH, version 3.45 on 09 Nov 2003. Ostatnia modyfikacja: 2004.05.22