Jest też dostępna druga część tego raportu
(znacznie ciekawsza i z kolorowymi obrazkami!).

Teoretyczne charakterystyki
radioteleskopu RT32


Theoretical patterns of the RT32 radio telescope. SUMMARY: General formulae for voltage (cf. Eq. 5) and power pattern of a parabolic antenna (whose diameter is D) with subreflector (with the diameter d) are derived. These are then applied to the Toruń 32 m radio telescope design assuming the illumination function of the form 1 – β(2r/D)2, where β = 0.75 and r is the radial distance from the paraboloid axis. Detailed structure of main beam and sidelobes are presented graphically. Numerical values of parameters such as the half power beamwidth at different frequencies, the telescope directivities and surface efficiency (or aperture loss factor due to nonuniform illumination) are given. See also a sequel to this report (still more interesting and witth color pictures!).


    Wiele z parametrów charakteryzujących 32-metrowy radioteleskop opisano w fazie projektowania (zob. też uzupełnienie) tego instrumentu . Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie teoretycznej charakterystyki kierunkowej i parametrów z nią związanych.
    Dla dowolnego układu anten wypadkowe widmo częstości przestrzennych (które bezpośrednio wiąże się z charakterystyką kierunkową) i apertura tego układu są parą transformat Fouriera. Innymi słowy, aby wyznaczyć charakterystykę kierunkową systemu antenowego należy obliczyć dwuwymiarową transformatę Fouriera z rozkładu powierzchni zbierających tego systemu (ściślej: z rozkładu pola elektrycznego na aperturze).
    Jeśli funkcja rozkładu f(x,y) jest kołowo symetryczna, to także jej widmo ma taką symetrię. W tym przypadku do pary transformat możemy podstawić współrzędne biegunowe: x = r cosφ i y = r sinφ oraz, w dziedzinie częstości przestrzennych, u = q cosψ i v = q sinψ, uzyskując zależność od jednej tylko zmiennej (r lub q). Jakobiany tych przekształceń współrzędnych wynoszą r oraz q. Dla pierwszej z pary transformat mamy kolejno:


–∞


–∞
f(x,y) e–j2π(ux + vy) dxdy =

0


0
f(r)e–j2πrq(cosφcosψ + sinφsinψ)r drdφ
=

0
f(r)[

0
e–j2πrq cos(φ – ψ) ] r dr = 2π

0
f(r)Jo(2πqr)r dr = F(q),
gdzie Jo(z) = 1/(2π)∫0exp(–jz cosΦ) dΦ = 1/π∫0πcos(z cosΦ) dΦ jest funkcją Bessela. Funkcję F(q) nazywa się transformatą Hankela (zerowego rzędu) funkcji f(r). Podobnie dla transformaty odwrotnej dostajemy łatwo:
f(r) = 2π

0
F(q)Jo(2πqr)q  dq,
co jest odwrotną transformatą Hankela (zauważmy, że obie mają taką samą formę i jądro).
    W szczególności zatem, transformata Fouriera jednostkowego dysku (równomiernego rozkładu pola promieniowania na aperturze kołowej) o średnicy D, czyli funkcji Π(r/D), ma postać funkcji Bessela pierwszego rzędu (R. Bracewell, The Fourier Transform and Its Applications, 1965):


0 
Π(r/D) Jo(2πqr)r dr = D

2q
J1(πDq) = 2π (D/2)2  J1(πDq)

πDq
,
(1)
zaś obciętej funkcji parabolicznej, [1 – (2r/D)2]Π(r/D),

J2(πDq)

πq2
= 4π(D/2)2 J2(πDq)

(πDq)2
.
(2)


    W praktyce rozkład pola na aperturze widziany przez urządzenia odbiorcze nigdy nie jest równomierny, gdyż charkterystyka kierunkowa oświetlaczy nie jest funkcją stałą. Często przyjmuje się, że oświetlenie maleje z odległością od środka właśnie jak (2r/D)2, lecz nie do zera na brzegu dysku tylko o pewien ułamek, β, wartości w jego środku. Taki rozkład można wyrazić w postaci sumy rozkładu równomiernego (o amplitudzie 1 – β) i parabolicznego (o amplitudzie β):

1 – β(2r/D)2 = [1 – β] + β[1 – (2r/D)2]

A zatem jego transformata Hankela będzie odpowiednio ważoną sumą transformat powyższych dwóch składników pomonożonych przez funkcję prostokątną, Π(r/D):
(1 – β)2π(D/a)2 J1(πDq)

πDq
+ β4π(D/a)2 J2(πDq)

(πDq)2
= πD2

2z
[(1 – β) J1(z) + J2(z)

z
].
(3)
Po znormalizowaniu wyrażenia (3) do jedności w maksimum dostajemy następującą postać charakterystyki kierunkowej prostego paraboloidu:
Uo(β,z) = 4

(2 – β)z
[(1 – β) J1(z) + J2(z)

z
] .
(4)
Dla podobnie oświetlonej apertury z otworem w środku, tak jak w przypadku teleskopu typu Cassegraina, charakterystyka kierunkowa jest różnicą charakterystyk wyżej rozpatrywanego pełnego dysku i podobnego dysku odpowiadającego wspomnianemu otworowi (cieniowi subreflektora). Jeśli otwór ma średnicę κ razy mniejszą od D (d = κD), osłabienie oświetlenia na jego brzegu wyniesie βs = βκ2, a ułamek całkowitego napięcia pola apertury przypadający na otwór —

u = κ2 (2 – κ2β)/(2 – β).

Znormalizowana charakterystyka napięciowa teleskopu Cassegraina będzie więc miała postać:

U(κ,β,z) = Uo(β,z) – u Uo2β,κ z)

1 – u
.
(5)


Wydaje się, że jest to oryginalny wynik, gdyż nie ma go w dostępnej literaturze. Poprawność tego analitycznego sformułowania została sprawdzona przez porównanie z obliczeniami numerycznymi z wykorzystaniem bezpośredniej transformacji Fouriera (przykładowe wyniki podano w tym raporcie). Właśnie takie porównania wykazały, że na pozór oczywiste rozwiązanie przedstawione w pierwotnej wersji tego dokumentu jest niedobre. Różnice między poprawnym rozwiązaniem i tym niedobrym pokazuje poniższy rysunek.


Widmo przestrzenne apertury teleskopu Cassegraina ze stosunkiem średnic zwierciadeł d/D = κ = 0.1 i oświetleniem parabolicznym z β = 0.75 (krzywa niebieska) oraz położenie ekstremów wzięte z tabeli opartej na błędnym rozwiązaniu (czerwone punkty).

Hankel-DFT.gif


    Poniższa ramka zawiera przykład fortranowskiego programu do obliczania znormalizowanej charakterystyki napięciowej RT32, który został wykorzystany do wykonania załączonych w tym raporcie rysunków. Jest to funkcja CharRT32(F) = U(0.1,0.75,π F). Tu i dalej w tym dokumencie na β będziemy przyjmować wartość 0.75, co odpowiada 12 decybelowemu [20lg(1 – 0.75)] osłabieniu oświetlenia na skraju czaszy.


    function CharRT32(F)

c Napieciowa charakterystyka teleskopu Cassegraina z parabolicznym
c oswietleniem (typu: 1 - beta*(2r/D)^2, gdzie r - promien, beta=0.75)  
c i stosunkiem srednic zwierciadel d/D = d_D = 0.1 na czestosci
c przestrzennej F = z/pi = D*q [w cyklach na aperturze D]
    data pi/3.1415927/,d_D/0.1/,beta/0.75/
c Znormalizowana charakterystyka teleskopu bez lustra wtornego:
    char(b,z) = 4*((1-b)*Bessj1(z) + 2*b*Bessj(2,z)/z)/z/(2-b)
    z = max(pi*abs(F),1e-6) ! max, by uniknac dzielenia przez zero
    zs = z*d_D 
    dish = char(beta,z)   ! charakterystyka teleskopu bez subrefl.
    betas = beta*d_D**2   ! beta na skraju subreflektora
    subr = char(betas,zs)  ! charakt. teleskopu o srednicy d (subrefl.)
c Czesc calkowitego napiecia przypadajaca na subreflektor:
    u = d_D**2*(2 - betas)/(2 - beta)
    CharRT32 = (dish - u*subr)/(1 - u)
 
    end


Wykres znormalizowanych funkcji |U| oraz U2 dla d/D = 0.1 i β = 0.75 [tutaj V(z) = U(0.1,0.75,z)]
(Plot of the normalized voltage and power pattern functions)

Char-przekrojN.gif


    Z teorii anten wiadomo, że jeżeli w argumencie charakterystyki z = πDq średnicę D wyrazimy w długościach fali, λ, to q jest kosinusem kierunkowym (kosinusem kąta między kierunkiem na niebie a płaszczyzną apertury). Argument ten możemy zatem wyrazić w funkcji kąta θ liczonego od kierunku maksimum wzmocnienia (prostopadłego do płaszczyzny apertury):
z = π D

λ
sinθ,
(6)
gdzie λ jest długością fali obserwowanego promieniowania. Dysponując funkcją typu charRT32 łatwo teraz obliczać kierunkową charakterystykę mocy (kwadrat charakterystyki napięciowej) w funkcji kąta θ. W Fortranie kod może mieć np. postać prostej statement function:

   char2(theta)=chaRT32(D_lambda*sin(theta))**2   

gdzie theta = θ oraz D_lambda = D/λ.
    Poniższe trzy rysunki przedstawiają przestrzenny wygląd charakterystyki radioteleskopu o aperturze kołowej o średnicy D = 32 m z centralnym otworem (cień lustra Cassegraina) o średnicy 3.2 m we współrzędnych kątowych obliczonych dla częstości 5 GHz (λ = 6 cm) i przy oświetleniu z parametrem β równym 0.75. Rysunki obejmują kwadratowe pole o boku 148' w pobliżu maksimum wzmocnienia. Na rysunkach zaznaczono (innym kolorem) również pełne (niezacienione) przekroje przez maksimum charakterystyki. Charakterystyki mocy promieniowania zostały przeskalowane w amplitudzie o czynniki ok. 50 i ok. 4000 w stosunku do charakterystyki napięciowej, by pokazać strukturę bardzo słabych listków bocznych.


Teoretyczna charakterystyka napięciowa RT32 (Voltage pattern)

CharRT32-napiecN.gif


Teoretyczna kierunkowa charakterystyka promieniowania RT32 (Power pattern)
Najwyższy pierścień wokół obciętej wiązki głównej, czyli pierwszy listek boczny,
jest ok. 130 razy niższy od maksimum tej wiązki.

CharRT32-x50.gif


Ta sama charakterystyka mocy przeskalowana o czynnik 80 (Same pattern shifted and rescaled for details)

CharRT32-x4000N.gif


Numerycznie wyznaczone położenia i poziomy ekstremów charakterystyki kierunkowej RT32
W pierwszej kolumnie tabeli (Nr) widnieją numery kolejnych listków bocznych; 'min' oznacza minimum między listkami; wiersz oznaczony '1/2' zawiera dane o poziomie połowy mocy głównej wiązki; kąty θ odpowiadające argumentowi z podano w minutach łuku w siedmiu ostatnich kolumnach, każda dla innej częstości wymienionej w główce tabeli.

 Nr  z/π   Moc   Kąty θ ['] na poszczególnych częstościach [GHz]
        *108   1.42  1.66   5  11.7  22   30  100
1/2 0.57328 50000000 13.0 11.1 3.7 1.58 0.84 0.62 0.18 min 1.42119 0.0 32.2 27.6 9.2 3.91 2.08 1.53 0.46 1 1.83478 774809.4 41.6 35.6 11.8 5.05 2.69 1.97 0.59 min 2.54375 0.0 57.7 49.4 16.4 7.00 3.72 2.73 0.82 2 2.84691 26630.2 64.6 55.2 18.3 7.84 4.17 3.06 0.92 min 3.20613 0.0 72.7 62.2 20.7 8.83 4.69 3.44 1.03 3 3.82671 99067.6 86.8 74.2 24.6 10.53 5.60 4.11 1.23 min 4.77976 0.0 108.4 92.7 30.8 13.16 7.00 5.13 1.54 4 5.02723 355.6 114.0 97.5 32.4 13.84 7.36 5.40 1.62 min 4.89273 0.0 111.0 94.9 31.5 13.47 7.16 5.25 1.58 5 5.79475 37143.7 131.5 112.4 37.3 15.95 8.48 6.22 1.87 min 6.83215 258.9 155.0 132.6 44.0 18.81 10.00 7.33 2.20 6 7.76764 15231.7 176.3 150.8 50.0 21.38 11.37 8.34 2.50 min 8.83277 9.5 200.4 171.4 56.9 24.31 12.93 9.48 2.84 7 9.74959 5211.5 221.3 189.3 62.8 26.84 14.27 10.47 3.14 min 10.51516 0.0 238.7 204.1 67.7 28.95 15.39 11.29 3.39 8 10.82980 262.6 245.8 210.2 69.8 29.81 15.85 11.63 3.49 min 11.17259 0.0 253.6 216.9 72.0 30.76 16.36 11.99 3.60 9 11.74393 1179.4 266.6 228.0 75.7 32.33 17.19 12.61 3.78 min 12.28627 0.0 279.0 238.6 79.1 33.82 17.99 13.19 3.96 10 12.81732 1007.0 291.1 248.9 82.6 35.28 18.76 13.76 4.13 min 13.44556 0.0 305.4 261.1 86.6 37.01 19.68 14.43 4.33 11 13.75137 95.0 312.3 267.1 88.6 37.85 20.13 14.76 4.43 min 14.05493 0.0 319.2 273.0 90.5 38.69 20.58 15.09 4.53


    Jednym z ważniejszych parametrów charakterystyki promieniowania radioteleskopu jest szerokość połówkowa głównej wiązki θHPBW, tj. podwojona wartość kąta θ, przy którym funkcja U maleje do √{0.5} ≈ 0.707 wartości w maksimum. Przekształcając (6) otrzymujemy:
θHPBW = 2 arcsin ( zHPBW

π 
λ

D
) .
W przypadku RT32 z obliczeń numerycznych wynika, że

zHPBW = 0.573281 π.

    To wyznaczenie pozwala obliczać spodziewane rozdzielczości kątowe RT32 dla różnych częstości. W poniższej tabelce zebrano przykładowe wyliczenia Θ = θHPBW dla kilku praktycznie użytecznych częstości (f = c/λ, gdzie c – prędkość światła).

f [MHz]  327  408  610 1420 1660 2290 5000 11700 22000 30000 100000
λ [cm] 91.68 73.48 49.15 21.11 18.06 13.09 5.996 2.562 1.363 0.999 0.300
Θ ['] 112.9 90.51 60.54 26.01 22.25 16.13 7.385 3.156 1.678 1.231 0.369 Θ [°] 1.88 1.51 1.01 0.433 0.371 0.269 0.123 0.053 0.028 0.021 0.006 Δ/1000 11 17 37 200 274 521 2490 13600 48100 89500 994000

Parametr w ostatnim wierszu tej tabelki jest kierunkowością teleskopu wyrażoną w tysiącach. Zdefiniowano ją jako

Δ = 4π/Ω = 4πU2(0)/[2π∫U2(θ)sinθ dθ],

gdzie całkowanie zostało przeprowadzone w zakresie 0 < θ < π/2.
    Otrzymany z tego całkowania kąt bryłowy jest też miarą powierzchni skutecznej teleskopu, Aeff = λ2/Ω:

Aeff = 711.27 m2.

Liczba ta naturalnie odzwierciedla jedynie straty powierzchni wynikające z przesłaniania subreflektorem i z nierównomiernego oświetlenia apertury. Samo nierównomierne oświetlenie w założonej postaci wnosi straty: 804.25 – (711.27 + 8.0425) = 84.9375 m2, tj. 100*84.9375/804.25 = 10.56 % apertury.

— KMB    


Toruń, 2012.06.27 (w pierwotnej formie 19 III 2003 r.)